Preventívne protipožiarne kontroly

Obec Jalšovík týmto oznamuje občanom obce a majiteľom nehnuteľností v  obci Jalšovík, že v zmysle § 23 a § 24  Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  a v zmysle Požiarneho poriadku obce sa v období od  17.1. 2023 do 31. 1.2023 budú vykonávať v obci  preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch a v iných stavbách vo vlastníctve  alebo v užívaní fyzických osôb.

Kontroly budú vykonávať kontrolné skupiny s vydaným poverením starostu obce.

Žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám vykonanie týchto preventívnych protipožiarnych kontrol, boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolných skupín. Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených zákonom  o ochrane pred požiarmi.  Cieľom kontrol je preveriť  napr.  platnosť  potvrdenia o vykonaní čistenia komínov a vykurovacích kotlov, uskutočniť  kontrolu komínov a dymovodov, skladovania horľavých látok, preveriť stav prístupových ciest k vykurovacím telesám  a pod….

Prehliadky slúžia na prevenciu proti vzniku požiaru a ich cieľom je upozorniť majiteľov nehnuteľností na možné riziká vzniku požiaru.

Kontrolné skupiny budú vykonávať preventívne protipožiarne kontroly  rodinných domov priebežne po jednotlivých  domoch v uvedenom období.
Vytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.