Stavebý úrad

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným úradom je obec. Obec prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Krupine :

Špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy v súlade s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), najmä rozhoduje vo veciach:

Špeciálny stavebný úrad na úseku pozemných komunikácií:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad vo veciach miestnych a účelových komunikácií v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v neskorších predpisov ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Právne normy upravujúce postupy stavebných úradov:

Postup pri vybavovaní žiadostí a lehoty pre vybavenie:

Pre vydávanie rozhodnutí a konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) ak tento zákon neustanovuje inak. Stavebný úrad vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania.

Podanie opravného prostriedku:

Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Zvolene, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.
Vytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.