Zoznam VZN obce Jalšovík

Zoznam aktuálne platných VZN obce Jalšovík. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2022
1 / 2022VZN o organizácii miestneho referenda
2 / 2022VZN o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Jalšovík
3 / 2022VZN ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb
4 / 2022VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
5 / 2022VZN o dani z nehnuteľností
Rok 2020
1 / 2020VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2019
1 / 2019VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok 2017
1 / 2017VZN o dani z nehnuteľnosti
Rok 2015
1 / 2015VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom
2 / 2015VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3 / 2015VZN o umiestňovaní volebných plagátov
Rok 2013
1 / 2013VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Rok 2012
1 / 2012VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
2 / 2012VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3 / 2012VZN o verejnom poriadku na území obce
Rok 2011
1 / 2011VZN o dani z nehnuteľnosti
2 / 2011VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačené z webovej stránky https://www.jalsovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.