E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Obec Jalšovík získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

Príloha č. 3 Vzor plagátu A3(6)

Obec Jalšovík získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

    • IROP-CLLD-X178-512-002

    • Aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel


Názov projektu: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti pre cestujúcich – Obec Jalšovík

Kód projektu:IROP-CLLD-X178-512-002-012 

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Jalšovík prostredníctvom „rekonštrukcie“ existujúcej autobusovej zastávky – dodaním a osadením novej autobusovej zastávky s inovatívnymi prvkami.

Dodávka a montáž novej, technicky vyhovujúcej autobusovej zastávky prispeje k udržateľnej mobilite pre cestujúcich využívajúcich autobusovú dopravu a k prepojeniu obce s mestom, ktoré zlepší dostupnosť k verejným službám, k verejným infraštruktúram v meste, reálne zvýši bezpečnosť dopravy pre cestujúcich.


Špecifické ciele projektu sú v priamej súvislosti s definovanými problémami, ktoré bude projekt riešiť a zároveň s očakávanými výsledkami podpory IROP:

  • zvýšenie kvality života vo vidieckych regiónoch; 
  • rozvoj mestsko-vidieckych vzťahov; 
  • rozvoj verejných služieb.
  • kvalitná autobusová zastávka pre cestujúcich vytvorí podmienky pre lepšiu a bezpečnú mobilitu obyvateľov obce, návštevníkov z okolitých obcí,
  • zrekonštruovaná/ novo osadená autobusová zastávka bude vylepšenou infraštruktúrou, ktorá zabezpečí lepší a bezpečnejší prístup k verejným službám (využitie hromadnej autobusovej dopravy),
  • zvýšený podiel kvalitných autobusových zastávok vytvorí pozitívny efekt na znižovanie dopravných nehôd, stretov človeka s automobilom,
  • zlepšenie a udržanie pocitu bezpečia u obyvateľov, návštevníkov,...


V rámci projektu sme si zvolili  –  Aktivita č. 1

Hlavná  aktivita  projektu - B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel,  ktorej  výstupom bude „zrekonštruovaná“ (osadenie novej/inovovanej) autobusovej zastávky s bezpečnostnými prvkami (LED osvetlenie priestoru zastávky, možnosť nabíjania elektronických zariadení), čím prispejeme k naplneniu jednotlivých cieľov projektu prostredníctvom merateľných ukazovateľov. 

Účelom dodávky a montáže autobusovej zastávky je jej 100% stav po „rekonštrukcii“ – likvidácii starej zastávky a inštalácii novej  a možnosť plného využívania v bezbariérovom prevedení. 


Investičným projektom bude dosiahnutý nasledovný  merateľný ukazovateľ:

B201 - Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných zastávok, staníc a parkovísk – 1 ks, bez príznaku, UR

Miestom  realizácie  projektu je   Okres  Krupina,  Obec Jalšovík, miestna časť Horný Jalšovík, parcely KN – C 2/1 a 2/4.

HORE