E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Stavebý úrad

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným úradom je obec. Obec prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Krupine :

 • zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:
  • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia,
  • chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
  • stavebných povolení,
  • rozhodnutí o odstránení stavby,
  • kolaudačných rozhodnutí,
  • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
  • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
  • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
  • rozhodnutí o vyprataní stavby,
  • zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s oddelením architekta mesta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy a mimoriadne opravné prostriedky,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvou o spoločnom obecnom úrade.

Špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy v súlade s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), najmä rozhoduje vo veciach:

 • povolenia na odber povrchových vôd, vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie, využívanie ich hydroenergetického potenciálu a podzemných vôd na ich odber, akumuláciu, čerpanie na účel znižovania ich hladiny, a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb (domové studne – vŕtané, kopané), ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,

Špeciálny stavebný úrad na úseku pozemných komunikácií:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad vo veciach miestnych a účelových komunikácií v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v neskorších predpisov ako prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Právne normy upravujúce postupy stavebných úradov:

 • zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov,

Postup pri vybavovaní žiadostí a lehoty pre vybavenie:

Pre vydávanie rozhodnutí a konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) ak tento zákon neustanovuje inak. Stavebný úrad vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania.

Podanie opravného prostriedku:

Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Zvolene, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

HORE