E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Spoločný obecný úrad v Krupine

Spoločný obecný úrad bol zriadený zmluvou obcí a miest okresu Krupina č. 1/2003 o zriadení Spoločného obecného úradu – Spoločnej obecnej úradovne v znení neskorších dodatkov v súlade č. § 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v záujme kvalitného, odborného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených kompetencií štátnej správy na obce v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce v znení neskorších predpisov na úseku  územného plánovania a stavebného poriadku (zák. č. 50/1976 Zb.),  ochrany prírody a krajiny (zák. č. 543/2002 Z.z.), pozemných komunikácií (zák. č. 135/1961 Zb.) , štátnej vodnej správy ( zák. č. 364/2004 Z.z.), ochrany ovzdušia(137/2010 Z.z.),  ochrany pred povodňami(666/2004 Z.z.), výkonu originárnych pôsobností na úseku sociálnych vecí (zák. č. 448/2008 Z.z.) a zabezpečovania procesu verejného obstarávania (zák. č. 25/2006 Z.z.).

Sídlo/adresa:

Mesto Krupina - Spoločný obecný úrad
Svätotrojičné námestie č. 5
963 01 Krupina

Organizačná štruktúra:

Organizačná štruktúra Spoločného obecného úradu je súčasťou organizačnej štruktúry Mesta Krupina.

KONTAKTY:

vedúca úradu:

Mgr. Mária Šulcová

sociálne veci:

Mgr. Mária Šulcová
tel.: 045/55 503 34
mobil: 0911 939 933
e-mail: maria.sulcova@krupina.sk

podateľňa, ochrana prírody a krajiny:

Ing. Lenka Plevová
tel.: 045/55 503 32
mobil: 0911 966 090
e-mail: uradovna@krupina.sk, lenka.plevova@krupina.sk

stavebný úrad, pozemné komunikácie:

Ing. Jozef Čierny
tel.: 55 503 32
e-mail:jozef.cierny@krupina.sk

Ing. Jozef Melich
tel.: 55 503 32
e-mail: jozef.melich@krupina.sk

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností:

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť a iné podania vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti Spoločného obecného úradu je možné podať priamo v podateľni príslušnej obce, alebo:

osobne - v podateľni Spoločného obecného úradu na Mestskom úrade v Krupine ( druhé poschodie Dom služieb, č. dv. 13) počas úradných hodín,

písomne - na adresu Mesto Krupina - Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina,

elektronickou poštou- e-mail: uradovna@krupina.sk, originál podania je potrebné písomne doručiť najmenej do troch dní na adresu Spoločného obecného úradu v Krupine. Vzory tlačív na stiahnutie: https://www.krupina.sk/tlaciva-na-stiahnutie

Správne poplatky:

Pri podaní žiadosti o vykonanie úkonu alebo konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je potrebné uhradiť správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Správny poplatok je možné uhradiť:

  • prevodom z účtu v banke,
  • poštovým poukazom na účet Mesta Krupina – Spoločný obecný úrad,
  • v hotovosti do pokladnice Mesta Krupina - Spoločného obecného úradu č. dv. 13.


    HORE