E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Štatút obce Jalšovík

ŠTATÚT OBCE JALŠOVÍK

Obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík podľa § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaľuje tento Štatút obce Jalšovík:

Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet úpravy

Štatút obce Jalšovík (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie a pôsobnosť obce Jalšovík, používanie symbolov obce, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a ďalších orgánov samosprávy, ich vnútornú štruktúru, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Druhá časť

POSTAVENIE OBCE Jalšovík

§ 2

Základné ustanovenia

(1) Obec Jalšovík je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov majúcich na jeho území trvalý pobyt. Územie obce Jalšovík tvorí jej katastrálne územie. Zmeny územia obce Jalšovík možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

(2) Základnou úlohou obce Jalšovík pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

(3) Obec Jalšovík je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

§ 3

Obyvatelia obce Jalšovík

(1) Obyvateľom obce Jalšovík je osoba, ktorá má na území obce Jalšovík trvalý pobyt.

(2) Obyvateľ obce Jalšovík sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo

a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do orgánu samosprávy obce,

b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),

c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,

e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely,

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci,

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.

§ 4

Samospráva obce Jalšovík

(1) Obec Jalšovík samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce Jalšovík

a) orgánmi obce Jalšovík,

b) miestnym referendom,

c) zhromaždením obyvateľov obce Jalšovík.

(3) Obec Jalšovík pri výkone samosprávy

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce Jalšovík a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci Jalšovík do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce Jalšovík,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jej nezávislý výkon,

f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,

r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny

(4) Na samospráve obce Jalšovík má právo podieľať sa aj ten, kto

a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt,

c) má čestné občianstvo obce.

(5) Obec Jalšovík spolupracuje v záujme rozvoja obce Jalšovík s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

§ 5

Všeobecne záväzné nariadenia obce Jalšovík

(1) Obec Jalšovík môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

(2) Vo veciach, v ktorých obec Jalšovík plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Tretia časť

FINANCOVANIE A MAJETOK OBCE Jalšovík

§ 6

Financovanie obce

(1) Obec Jalšovík financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

(2) Obec Jalšovík si na plnenie svojich úloh zriaďuje mimorozpočtový peňažný fond – rezervný fond, ktorý tvorí z prebytku hospodárenia bežného roka.

(3) Základom finančného hospodárenia obce Jalšovík je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.

§ 7

Majetok obce

(1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.

(2) Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.

(3) Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

(4) Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

(5) Majetok obce Jalšovík, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

(6) Zásady hospodárenia s majetkom obce Jalšovík určuje obecné zastupiteľstvo obce Jalšovík.

(7) Schváleniu obecným zastupiteľstvom obce Jalšovík podliehajú vždy

a) zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku; to neplatí, ak obec Jalšovík je povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,

b) zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu určenú obecným zastupiteľstvom,

c) nakladanie s majetkovými právami v určenej hodnote,

d) aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov,

e) vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

f) vklady iného majetku ako majetku uvedeného v písmene

g) v hodnote určenej obecným zastupiteľstvom v Jalšovíku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

Štvrtá časť

ORGÁNY OBCE JALŠOVÍK

§ 8

Základné ustanovenia

(1) Orgánmi obce Jalšovík sú a) obecné zastupiteľstvo,

b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

§ 9

Obecné zastupiteľstvo

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

(2) Počet poslancov na celé volebné obdobie je 5.

(3) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Jalšovík. Je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jalšovík a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce Jalšovík a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce Jalšovík, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

c) schvaľovať územný plán obce Jalšovík alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce, ustanoviť nariadením podrobnosti o organizácii miestneho referenda a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,

g) uznášať sa na nariadeniach,

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce Jalšovík a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce Jalšovík.

(4) Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

(5) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále orgány komisie.

§ 10

Starosta

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

(2) Starosta

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

f) uschováva erb obce, pečať obce, vlajku obce a používa obecné symboly,

g) podpisuje nariadenia obce Jalšovík, uznesenia obecného zastupiteľstva,

h) môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec Jalšovík zjavne nevýhodné,

i) môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu podľa § 13 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

j) prehlbuje si vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu.

(3) Starosta je štatutárnym orgánom obce.

(4) Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

§ 11

Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorým je poslanec obecného zastupiteľstva.

(2) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(3) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i) zákona SNR č. 39/1990 Zb.], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.

Piata časť

ORGÁNY OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

§ 12

Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány komisie zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

(2) Komisie obecného zastupiteľstva sú

a) finančná,

b) poriadková,

c) pre kultúru, mládež a šport,

d) pre investície a výstavbu,

e) pre životné prostredie.

(3) Komisie obecného zastupiteľstva

a) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci Jalšovík a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

b) kontrolujú výkon uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce Jalšovík, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov.

(4) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie z poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie.

(5) Komisia sa skladá z:

a) z predsedu komisie,

b) tajomníka komisie,

c) členov komisie.

(6) Predseda komisie

a) riadi a organizuje prácu komisie,

b) vyhotovuje návrh plánu činnosti komisie,

c) zvoláva jej zasadania a riadi jej rokovanie,

d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva.

(7) Tajomník komisie:

a) zabezpečuje prípravu programu zasadania komisie,

b) vyhotovuje zápisnice zo zasadnutí komisie,

c) zabezpečuje písomnú agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

d) plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia v súvislosti s jej činnosťou poverí.

Šiesta časť

OBECNÝ ÚRAD

§ 13

Postavenie a úlohy obecného úradu

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

(2) Obecný úrad najmä

a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta.

(4) Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý je oprávnený vydať starosta.

Siedma časť

HLAVNÝ KONTROLÓR

§ 14

Voľba a odvolanie hlavného kontrolóra

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

(2) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

(3) Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

(4) Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.

(5) Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

§ 15

Úlohy hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb.,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu svojej kontrolnej činnosti.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

Ôsma časť

SYMBOLY OBCE JALŠOVÍK

§ 16

Používanie symbolov obce Jalšovík

(1) Symboly obce Jalšovík sú erb obce Jalšovík a vlajka obce Jalšovík, ktoré používa pri výkone samosprávy.

(2) Obec Jalšovík označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

(3) Obec Jalšovík používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

§ 17

Erb obce Jalšovík

(1) V zelenom štíte vpravo hore strieborný položený prevrátený kosák so zlatou rukoväťou, pod ním strieborné položené čerieslo, v dolnej tretine štítu strieborný lem položeného prevráteného lemeša, vľavo strieborná kosa na zlatom kosisku.

(2) Vyobrazenie erbu obce Jalšovík je uvedené v prílohe č. 1 k tomuto štatútu.

§ 18

Vlajka obce Jalšovík

(1) Vlajku obce tvoria bielo-zeleno-žlté pruhy v poradí: biely, zelený, žltý, zelený, biely, zelený, žltý, zelený, biely.

(2) Vyobrazenie vlajky obce Jalšovík je uvedené v prílohe č. 2 k tomuto štatútu.

Deviata časť

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE JALŠOVÍK A OBECNÁ KRONIKA

§ 19

Udeľovanie čestného občianstva obce Jalšovík

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj obce Jalšovík a životných podmienok jeho obyvateľov alebo o rozvoj a zveľadenie obce, šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Jalšovík.

(2) Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva o udelení čestného občianstva obce Jalšovík je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

§ 20

Vedenie obecnej kroniky

(1) Obec Jalšovík vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

(2) Zápisy v obecnej kronike chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o občanoch, ktorí sa pričinili o prospech života obce Jalšovík a jej obyvateľov.

Desiata časť

POMOC V MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 21

Poskytovanie pomoci v mimoriadnych situáciách

(1) Obec Jalšovík je povinná poskytnúť obyvateľovi obce Jalšovík nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

(2) Obec Jalšovík organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností.

(3) Obec Jalšovík zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

Jedenásta časť

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

Spoločné ustanovenia

(1) Štatút obce Jalšovík bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 68/2012 zo dňa 14.12.2012. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené schváliť jeho zmeny a doplnky uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Uznesenia obecného zastupiteľstva a orgánov obecného zastupiteľstva a ostatné interné predpisy obce Jalšovík musia byť v súlade so štatútom obce Jalšovík.

§ 23

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa štatút obce Jalšovík schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 2/2003 zo dňa 28.2.2003.

§ 24

Zverejnenie štatútu

Štatút obce Jalšovík sa zverejní na úradnej výveske obce Jalšovík dňa 17.12.2012.

§ 25

Účinnosť štatútu

Štatút obce Jalšovík nadobúda účinnosť 01.01.2013.

V Jalšovíku dňa 14.12.2012.

Vladimír Balko
starosta obce Jalšovík

HORE