E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Úradná tabuľa obce Jalšovík

ZverejnenéOznam
30.03.2021Obec Jalšovík zverejňuje Zámer prevodu majetku
12.03.2021Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jalšovík
26.01.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
30.11.2020Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
21.10.2020Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
15.10.2020Protokoly o skúške
13.10.2020Oznam o povinnosti registrácie chovov ošípaných
03.08.2020Návrh záverečného účtu Obce Jalšovík za rok 2019
26.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
12.03.2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky
11.03.2020Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19
05.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
16.12.2019VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16.12.2019Rozpočet obce Jalšovík na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
04.12.2019Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Jalšovík
04.12.2019Oznam o prerokovaní zadania pre Územný plán obce Jalšovík
15.11.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
29.10.2019Začatie obstarávania Územného plánu obce Jalšovík
29.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
08.07.2019Verejná vyhláška vodná stavba - Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie
25.02.2019Projekt: Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva B
16.02.2019Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018
28.01.2019Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
25.01.2019Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
22.01.2019Rozhodnutie o povolení dodávať vodu ako pitnú z vodného zdroja pre verejný vodovod
16.01.2019Obec Jalšovík zverejňuje projekt s názvom: Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice
29.11.2018Návrh rozpočtu obce Jalšovík na rok 2019
26.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
23.11.2018Návrh rozpočtu obce Jalšovík na rok 2019 - sumarizácia
23.11.2018Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
15.11.2018Výsledky komunálnych volieb 2018
27.07.2018Komunálne voľby 2018
24.07.2018Výzva na výrub stromov a iných porastov
02.01.2018Kalendár zberu odpadov na rok 2018
HORE