E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Úradná tabuľa obce Jalšovík

ZverejnenéOznam
24.09.2021Oznámenie o projekte - Obnova kríža na cintoríne
23.08.2021Obec Jalšovík zverejňuje Zámer prevodu majetku
14.07.2021Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jalšovík - 17.07.2021
16.06.2021Obec Jalšovík zverejňuje zámer prevodu majetku
10.06.2021Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jalšovík
24.05.2021Návrh Záverečného účtu obce Jalšovík za rok 2020
15.04.2021Obec Jalšovík zverejňuje Zámer prevodu majetku zámenou
30.03.2021Obec Jalšovík zverejňuje Zámer prevodu majetku
12.03.2021Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jalšovík
26.01.2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
30.11.2020Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
21.10.2020Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
15.10.2020Protokoly o skúške
13.10.2020Oznam o povinnosti registrácie chovov ošípaných
03.08.2020Návrh záverečného účtu Obce Jalšovík za rok 2019
26.03.2020Aktuálne opatrenia Hlavného hygienika SR zo dňa 24.03.2020 prijaté na základe zasadnutia ÚKŠ SR
12.03.2020Uznesenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie Slovenskej republiky
11.03.2020Rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19
05.03.2020Odporúčania pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19
03.03.2020Výsledky volieb do NR SR 2020
16.12.2019VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
16.12.2019Rozpočet obce Jalšovík na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022
04.12.2019Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Jalšovík
04.12.2019Oznam o prerokovaní zadania pre Územný plán obce Jalšovík
15.11.2019Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
29.10.2019Začatie obstarávania Územného plánu obce Jalšovík
29.10.2019Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny
08.07.2019Verejná vyhláška vodná stavba - Okresný úrad - Odbor starostlivosti o životné prostredie
25.02.2019Projekt: Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva B
16.02.2019Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2018
28.01.2019Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
25.01.2019Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
22.01.2019Rozhodnutie o povolení dodávať vodu ako pitnú z vodného zdroja pre verejný vodovod
16.01.2019Obec Jalšovík zverejňuje projekt s názvom: Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice
29.11.2018Návrh rozpočtu obce Jalšovík na rok 2019
26.11.2018Registrácia chovov ošípaných, kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie
23.11.2018Návrh rozpočtu obce Jalšovík na rok 2019 - sumarizácia
23.11.2018Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
15.11.2018Výsledky komunálnych volieb 2018
27.07.2018Komunálne voľby 2018
24.07.2018Výzva na výrub stromov a iných porastov
02.01.2018Kalendár zberu odpadov na rok 2018
HORE