E-mail: obecjalsovik@gmail.com | Tel.: +421 45 552 41 32  RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Jalšovík

Obec Jalšovík získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – IROP-CLLD-X178-512-006 - Aktivita F1 Verejný vodovod

Názov projektu - OBEC JALŠOVÍK – Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu, doplnok č.2, Vetva „C“- II. etapa_page-0001

Obec Jalšovík získala nenávratný finančný príspevok v rámci IROP – Integrovaný regionálny operačný program

- IROP-CLLD-X178-512-006

- Aktivita F1 Verejný vodovod

Názov projektu:OBEC JALŠOVÍK – Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu, doplnok č. 2, Vetva „C“ – II. etapa

Kód projektu:IROP-CLLD-X178-512-006-004


Predložený/schválený projekt je scieľom:

- zlepšiť bezproblémovosť zásobovania pitnou vodou, jej trvalú kvalitu a nezávadnosť

- vo vzťahu k lepším verejným službám pre obyvateľov

- vo vzťahu k trvaloudržateľnému využívaniu prírodných zdrojov


Čiastkové ciele projektu:

- zabezpečiť bezproblémové dodávky pitnej vody

- zamedziť negatívny vplyv na životné prostredie, na zdravie obyvateľov

- zabezpečiť bezpečnosť, spoľahlivosť vybudovanej infraštruktúry


V rámci projektu sme si zvolili –Aktivita č. 1- Hlavná aktivita projektu -F1. Verejný vodovod, ktorej výstupom budú nové bm vodovodu a zvýšený počet osôb pripojených k pitnej vode, čím prispejeme k naplneniu jednotlivých cieľov projektu prostredníctvom merateľných ukazovateľov. Účelom stavebných prác na výstavbe časti potrubia vetvy „C“ II. etapa je jej 100% stav ako novo stavby a možnosť plného využívania ako zdroja pitnej vody.


Investičným projektom budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele:

F101 - Počet km vybudovanej vodovodnej siete – cieľová hodnota je 0,27389 (273,89 m) - čas plnenia je k dátumu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu.

F106 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody – cieľová hodnota je 21 osôb - čas plnenia je k dátumu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu.


Miestom realizácie projektu jeOkres Krupina, Obec Jalšovík, Vetva ,,C,, - II. Etapa – podľa výkresovej dokumentácie

HORE